iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ข้อมูลพื้นฐาน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364959 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 รายงานนายกเทศมนตรี http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364958 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 รายงานนายกเทศมนตรี http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364957 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 อำนาจหน้าที่ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364554 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การให้บริการประชาชน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364528 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การป้องกันการทุจริต http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364527 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การบริหารงบประมาณ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364526 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364525 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 แผนพัฒนาท้องถิ่น http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364524 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42364503 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42362973 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 วิธีการงบประมาณของ อปท. http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42362972 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359555 Tue, 09 Mar 2021 14:06:32 +0700 ผลการประเมิน LPA ปี 2561 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359552 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 คู่มือรับบริการงานทะเบียนราษฎร์คู่มือรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359359 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 คู่มือรับเบ้ยยังชีพ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359358 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ผลการประเมินติดตามแผน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359356 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 แผนป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359355 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 แผนพัฒนากำลังคน ๓ ปี http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359353 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ประชุมสภาฯ ปี 2563 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359189 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359100 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ผังโครงสร้างการบริหารงานส่วนราชการ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42359083 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์จังหวัดขอนแก่น http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42346986 Fri, 02 Aug 2019 10:18:16 +0700 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เพชรพิมาย http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42346636 Fri, 30 Mar 2018 15:04:09 +0700 สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42341589 Wed, 13 Dec 2017 11:39:32 +0700 ปีงบประมาณ 2562 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42338629 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ปีงบประมาณ 2561 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42338592 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ปีงบประมาณ 2560 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42338591 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ปีงบประมาณ 2559 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42314205 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ช่างปะยางกุดน้ำใสปิ๊งไอเดียทำยางรีไซเคิล http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42293484 Mon, 04 Jul 2016 10:26:15 +0700 ปี 2558 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42265832 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ปีงบประมาณ 2558 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42265809 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244924 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244923 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244910 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244906 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การแจ้งขุดดิน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244905 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244904 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244890 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244417 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244402 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244400 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244396 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244392 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244389 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244387 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244344 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244343 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244188 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน http://www.kudnamsai.com/index.php?mo=3&art=42244184 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642