....การเรียนรู้ที่ดี ต้องสามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้...