http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,140
เปิดเพจ18,884,669
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์จังหวัดขอนแก่น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์จังหวัดขอนแก่น

                                                        เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  หมายถึง เมืองหรือพื้นที่ ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดี และมีความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 เกิดจากการที่รัฐบาลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินโครงการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยเป็นการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับมิติยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการโครงการนำร่อง ใน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชลบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สงขลา และสุราษฏร์ธานี 

                                           โดยจังหวัดขอนแก่น ได้เลือกพื้นที่อำเภอน้ำพองเป็นเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตำบลน้ำพอง ตำบลม่วงหวาน และตำบลกุดน้ำใส ซึ่งตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย

                                                   ระดับที่1 การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

                                            ระดับที่ 2 การรักษาระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบการอุตสาหกรรม

                                            ระดับที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                                            ระดับที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

                                            ระดับที่ 5 การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view