http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาและแผนงาน
ผลการติดตามแผน
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ปฎิทิน

« May 2020»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
 

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/04/2020
ผู้เข้าชม17,018,328
เปิดเพจ17,785,223
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส

 

 1. 1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
  1. 2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองช่าง เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
 2. 3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)       
 3. 4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     
 4. 5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.. 2522

 

 1. 6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
 2. 7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     
 3. 8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒     

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน

 1. 9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 1. 10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32 
 2. 11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการ  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

 1. 12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได้

 

 1. 13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม

 

1 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)

2)

การพิจารณา

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ

 

7 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)

3)

การพิจารณา

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพิจารณาออกใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1

 

7 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน

 

 1. 14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. 15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข.๖)

-

1

0

ชุด

-

2)

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง

-

1

0

ชุด

-

3)

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

-

4)

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)

-

1

0

ชุด

-

5)

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต

-

1

0

ชุด

-

 

 1. 16.  ค่าธรรมเนียม

1)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.. ๒๕๒๒

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

 1. 17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  หมายเลขโทรศัพท์  043 - 373432 หรือ กระดานข่าว            www.kudnamsai.com

หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 1. 18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. 19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

16/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

อภิชาติ. วงษา

อนุมัติโดย

สินิทธิ์บุญสิทธิ์

เผยแพร่โดย

ANUSORN JIRAPITAK

 

 

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view