http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาและแผนงาน
ผลการติดตามแผน
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
 

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท22/06/2020
ผู้เข้าชม17,040,301
เปิดเพจ17,813,092
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองศึกษา

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส

 

 1. 1.      ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. 2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:   กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
 2. 3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว      
 3. 4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง      
 4. 5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

    1)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับพ.. 2545

    2)

...การศึกษาภาคบังคับพ.. 2545

    3)

...การศึกษาแห่งชาติพ.. 2542

    4)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.. 2548

 1. 6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
 2. 7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น       
 3. 8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -       

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ      0วัน

 1. 9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0        

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0    

 1. 10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/05/2558 09:44      
 2. 11.  ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการ  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

 

 

 1. 12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7) และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

 1. 13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

 

1 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 1 วันสถานที่รับสมัครตามที่ประกาศกำหนด
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ

กองการศึกษา

เทศบาลตำบล

กุดน้ำใส

2)

การพิจารณา

 

การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน

 

7 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วันนับจากวันปิดรับสมัคร (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง))

ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 วัน

 

 1. 14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. 15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

สูติบัตรนักเรียน

-

1

1

ฉบับ

-

2)

ทะเบียนบ้านนักเรียน

-

1

1

ฉบับ

-

3)

ทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

-

1

1

ฉบับ

-

4)

ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)

-

1

1

ฉบับ

-

5)

หลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนประถมศึกษา

-

1

1

ฉบับ

-

6)

รูปถ่ายนักเรียน

-

3

0

ฉบับ

-

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

 

 1. 16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

 1. 17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  หมายเลขโทรศัพท์  043 - 373432 หรือ กระดานข่าว            www.kudnamsai.com

หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 1. 18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. 19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

16/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

สุภารัตน์  พรมสีแก้ว

อนุมัติโดย

เชิดชัย  ข้อยุ่น

เผยแพร่โดย

เชษฐ์  อัครจรรยา

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view