http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,200
เปิดเพจ18,884,735
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

งานที่ให้บริการของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

 

                                    ๑. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                                    ๒. การรับชำระภาษีป้าย

                                    ๓. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                    ๔. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                    ๕. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

                                    ๖. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

                                    ๗. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

                                    ๘. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

                                    ๙. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

                                 ๑๐. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

                                 ๑๑. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

                                 ๑๒. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

                                 ๑๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

                                 ๑๔. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

                                 ๑๕. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

                                ๑๖. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

                                ๑๗. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

                                ๑๘. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

                                    ๑๙. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

                                    ๒๐. การแจ้งขุดดิน

                                   ๒๑. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

                               ๒๒. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

                               ๒๓. การแจ้งถมดิน

                               ๒๔. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

                               ๒๕. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                               ๒๖. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                               ๒๗. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                               ๒๘. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

                               ๒๙. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                                  ๓๐. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                               ๓๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                               ๓๒. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

                               ๓๓. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

                               ๓๔. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

                               ๓๕. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                               ๓๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

                               ๓๗. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

                               ๓๘. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

                               ๓๙. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

                               ๔๐. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

                               ๔๑. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                               ๔๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

                               ๔๓. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

                               ๔๔. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

                               ๔๕. การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

                               ๔๖. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

                               ๔๗. การขอเลขที่บ้าน

                               ๔๘. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

                                ๔๙. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

                                ๕๐. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

                                ๕๑. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

                                ๕๒. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

                                ๕๓. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

                                ๕๔. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

                                ๕๕. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

                                ๕๖. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

                                ๕๗. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

                                ๕๘. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

                                ๕๙. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

                                ๖๐. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

                                ๖๑. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

                                ๖๒. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

                                ๖๓. การรับแจ้งการย้ายเข้า

                                ๖๔. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

                                ๖๕. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

                                ๖๖. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

                                ๖๗. การรับแจ้งการย้ายออก

                                ๖๘. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

                                ๖๙. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

                                 ๗๐. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view