http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/08/2021
ผู้เข้าชม17,727,250
เปิดเพจ18,582,371
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลกุดน้ำใส

ข้อมูลทั่วไป
                    

                    ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ  22,211  ไร่    หรือ    48  ตารางกิโลเมตร    ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  17.6  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น     33.4  กิโลเมตร  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มสลับเนิน  มีลำน้ำพองไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตก จนไปสิ้นสุดทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร  ( โดยนับจากเขตติดต่อบ้านคำบอน ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำพอง บ้านห้วยโจด ถึงฝายหนองหวาย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ลำน้ำพองเก่าบริเวณบ้านฟากพองและบ้านแสงจันทร์ ผ่านฝายหนองหวาย บ้านหนองอ้อน้อยและบ้านกุดกว้าง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร)  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพตัดผ่านกลางพื้นที่ เป็นระยะทาง 4.4 กิโลเมตร       ด้านทิศใต้มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 จากถนนมิตรภาพสายขอนแก่น-อุดรธานี กิโลเมตรที่ 25 ไปเขื่อนอุบลรัตน์ กั้นเขตตำบลกุดน้ำใสและตำบลม่วงหวาน เป็นระยะทาง 7.6   กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองเป็น   10   หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  12  คน

 

ตำบลกุดน้ำใส  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดตำบลสะอาดและตำบลน้ำพอง
ทิศใต้     ติดตำบลม่วงหวาน
ทิศตะวันตก ติดตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
ทิศตะวันออก ติดตำบลน้ำพอง ตำบลวังชัยและตำบลม่วงหวาน

 

การปกครองและประชากร
           ตำบลกุดน้ำใส    แบ่งการปกครองออกเป็น    10  หมู่บ้าน  31 ชุมชน  
                                 มีประชากรทั้งสิ้น      8,305 คน
                                            เป็นชาย     4,096 คน
                                            เป็นหญิง    4,209 คน
                                ประชากรแฝงประมาณ 2,000 คน
                                   จำนวนหลังคาเรือน 1,581 หลังคาเรือน

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ก.รายได้จากการเกษตร     

    ผลผลิตด้านพืช                                    88,373,250.00 บาท  คิดเป็น 85.31% ของรายได้จากการเกษตร
    ผลผลิตด้านปศุสัตว์                                 4,513,511.00 บาท  คิดเป็น  4.36%  ของรายได้จากการเกษตร
    ผลผลิตด้านประมง                                  6,185,054.00 บาท  คิดเป็น  5.97%  ของรายได้จากการเกษตร
    ผลผลิตจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   4,513,511.00 บาท  คิดเป็น  4.36%  ของรายได้จากการเกษตร
  
                          

             รวมรายได้จากการเกษตร   103,585,326.00บาท คิดเป็น    30.48%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  

ข.รายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน     
 

  รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                        183,398,045.00บาท  คิดเป็น 77.64%ของรายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน  
  รายได้จากการค้าขาย                                               23,103,132.00บาท  คิดเป็น  9.78%ของรายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน  
  รายได้จากการประกอบธุรกิจและบริการ                            8,705,502.00บาท   คิดเป็น  3.69%ของรายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน  
  รายได้อื่นๆ(ค่าเช่า ลูกหลานส่งมาให้
 ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ)  21,021,100.00บาท   คิดเป็น  8.90%ของรายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน  
  

           รวมรายได้อื่นๆ                   236,227,779.00บาท คิดเป็น  69.52%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
  

                                      รวมรายได้ทั้งหมด (ก+ข)   339,813,105.00 บาท 

 ที่มา:สรุปแบบสำรวจจปฐ. ปี 2553 

  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 2 สาย
  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน ร้อยละ 100
  มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน    350   หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.13
  มีโทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ  93.8 ของจำนวนหลังคาเรือน / เฉลี่ยหลังคาเรือนละ 2 เครื่อง
  
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาภูมิภาคจำนวน748หลังคาเรือนคิดเป็นร้อยละ 49.27  ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 50.73
                    
 มีโรงเรียนประถมศึกษาของสพฐ.จำนวน 6โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส ของทต.กุดน้ำใส จำนวน 1 โรงเรียน
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชน จำนวน 1 แห่ง
               มีสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง อีก 1 แห่งตั้งอยู่ตำบลน้ำพอง แต่ให้บริการในเขตตำบลกุดน้ำใส 
               มีวัดจำนวน  10 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง
               มีจุดบริการประชาชน 2  แห่ง   มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ 1 แห่ง
     
 มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ผลิตเยื่อกระดาษ   1 แห่ง
                     โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน    1 แห่ง
                     โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  2 แห่ง
                     ปั๊มน้ำมัน  2 แห่ง        ปั๊มจำหน่ายก๊าซ NGV  1 แห่ง
                     คลังเก็บน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 (จากการสำรวจ เมื่อ เมษายน2553) 

 

  

 

 

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view