http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,162
เปิดเพจ18,884,693
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

               

                                    

         ความเป็นมาของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

                                             ตำบลกุดน้ำใส นับเป็นตำบลลำดับที่ 12 ของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแยกออกมาจากตำบลม่วงหวาน เมื่อปี 2522 มีนายทองใบ วอหล้า เป็นกำนันคนแรก ตำบลกุดน้ำใสตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง 17.6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่น 33.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 22,211 ไร่ หรือ 48 ตารางกิโลเมตร มีสภาพทางกายภาพของพื้นที่เป็นพื้นที่สูง สลับพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำน้ำพองทอดยาวจากทิศตะวันตกมาถึงทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ( โดยนับจากเขตติดต่อบ้านคำบอน ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำพอง บ้านห้วยโจด ถึงฝายหนองหวาย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ลำน้ำพองเก่าบริเวณบ้านฟากพองและบ้านแสงจันทร์ ผ่านฝายหนองหวาย บ้านหนองอ้อน้อยและบ้านกุดกว้าง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร) เขตติดต่อแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2540 จึงเพิ่มเป็น 10 หมู่บ้าน

                                        พ.ศ. 2528 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้ให้มีการจัดตั้งสภาตำบลขึ้นทั่วประเทศ  ผู้บริหารตำบลกุดน้ำใสในเวลานั้น โดยการนำของนายทองใบ  วอหล้า  กำนันคนแรกของตำบลกุดน้ำใส เห็นว่าพื้นที่สาธารณะที่ราษฎรบริจาคให้วัดเหมาะสมที่จะสร้างสำนักงานสภาตำบลกุดน้ำใส  มีเนื้อที่  3  ไร่   25  ตารางวา  เพื่อนำมาทำประโยชน์ในการสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกุดน้ำใสในปัจจุบันนี้  เนื่องจากด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว  เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยประจำตำบลกุดน้ำใส  และในอนาคตจะให้เป็นศูนย์ราชการประจำตำบล  จึงได้มีการก่อสร้างอาคารสภาตำบล ลักษณะชั้นเดียว  มีเวทีด้านหน้าขนาดกว้าง 6 เมตร   ยาว 22 เมตร สูง 6 เมตรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน จำนวน 50,000 บาท     

                                     วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลกุดน้ำใส   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และได้ปรับปรุงที่ทำการสภาตำบลเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในขณะนั้นสภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่ง  ได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  และสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งนายทองใบ  วอหล้าเป็นกำนันตำบลกุดน้ำใสและเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสคนแรก

                                    ในปี  พ.ศ. 2539  นายทองใบ  วอหล้า  ได้เกษียณอายุราชการ  และได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ กำนันตำบลกุดน้ำใสขึ้นใหม่ 

                                    ในวันที่  16  กุมภาพันธ์ 2539 นายวิรัตน์   เย็นสบาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดน้ำใส

                                    ในวันที่  31  มีนาคม 2539  ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลกุดน้ำใส และเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสโดยตำแหน่ง

                                   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542  นายวิรัตน์  เย็นสบาย  ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  พ.ศ. 2542 - 2546

 

 

                                      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่ 2     ประจำปี   2544    เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2544    ได้อนุมัติเงินจ่ายขาดสะสมข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   ประจำปี  2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น   ขนาดกว้าง 15.5 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 10.1 เมตร  จำนวนเงินค่าก่อสร้าง 4,250,000 บาท  ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2544  ผู้เสนอราคาได้คือ หจก.ไทยอารีย์น้ำพองก่อสร้าง  ในวงเงิน  3,826,000 บาท ทำสัญญาก่อสร้าง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 19 กรกฎาคม  2545  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 ได้ดำเนินการยกเสาเอก-เสาโทและเริ่มลงมือก่อสร้างและได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นดังนี้
        ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์                    เป็นเงิน        3,825,000 บาท
        ถมดินบริเวณ                                      เป็นเงิน          132,000 บาท
        ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณ           เป็นเงิน          718,000 บาท
        ก่อสร้างลานคอนกรีต                             เป็นเงิน          600,000 บาท

 

 

  

 

                                    เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และกรรมการบริหารเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 

                                   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2546 นายวิรัตน์  เย็นสบาย  ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและ เป็นนายกองค์การบริหารตำบลกุดน้ำใส พ.ศ. 2546 – 2550

                             

 

               ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2550   ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550  แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต  มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน  12  คน  โดยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2550  นายวิรัตน์ เย็นสบาย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี  

                 ในวันที่ 22 มกราคม 2555 นายวิรัตน์ เย็นสบาย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส 

                  วันที่ 21 มกราคม 2559 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง( หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 2 และข้อ 5 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)

                  วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายวิรัตน์ เย็นสบาย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส  และได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564   

               

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view