http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,502
เปิดเพจ18,642,970
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล

ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล

                                เมื่อเดือนมิถุนายน2550 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติและความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส(ขณะนั้น) ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตไบโอดีเซลของเทศบาลตำบลกุดน้ำใสมาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะนักศึกษานำบทคัดย่อมานำเสนอตามรายละเอียดต่อไปนี้...

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   : ทัศนคติและความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
โดย   :   นางจิตรานนท์  บุษบัน
              นางฉัตรวดี  พันธุลาภ
              นางเรืองรอง  เย็นสบาย
ชื่อปริญญา  : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเอก  : การจัดการทั่วไป
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ : อาจารย์อัญชลี  โกกะนุช
               
                              การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Study) เพื่อศึกษาทัศนคติและความรู้ของผู้บริโภคต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบถึงทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส   2) เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 3)เพื่อทราบถึงความรู้ของเกษตรกรต่อน้ำมันไบโอดีเซลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น จาก4 หมู่บ้าน จำนวน  129  คน  โดยการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบผสมผสานทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำมาแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  แล้วนำเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง เชิงพรรณา
                   จากผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 114 คน คิดเป็นร้อยละ 88.4 และเป็นหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  อายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 40-49ปี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ40.3  สถานภาพสมรส สมรสจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 รองลงมาคือโสด จำนวน 6 คน ร้อยละ 4.7    การศึกษา จำนวนมากที่สุดคือประถมศึกษา จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จำนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.1    อาชีพหลักคือเกษตรกรรม จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  ที่พักอาศัยปัจจุบัน เป็นบ้านของตนเอง จำนวน 117คน คิดเป็นร้อยละ 90.7  อยู่กับบิดามารดา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 5,001-10,000บาท จำนวน 78 คน ร้อยละ 60.5  เฉลี่ย 10,001บาทขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  เฉลี่ย 2,500-4,000บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0    ก่อนหน้าที่จะใช้น้ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เคยทราบข่าวเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6  ไม่เคยทราบข่าว 7 คน คิดเป็นร้อยละ5.4 รู้จักน้ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จากสถานีวิทยุชุมชนมากที่สุด จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 82.2 
                         ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดอันดับ1 คือ เครื่องยนต์ที่เหมาะกับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ มีการผลิตไบโอดีเซลที่ตำบลใดบ้าง จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2  น้ำมันไบโอดีเซลผลิตจากน้ำมันชนิดใดและจะหาซื้อน้ำมันไบโอดีเซลของตำบลกุดน้ำใสได้ที่ไหน จำนวนเท่ากันคือ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 98.4  และเรื่องที่ผู้บริโภคตอบผิดมากที่สุด คือผลกระทบของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และเครื่องยนต์เกษตรทั่วไปมักใช้น้ำมันเบนซิน ตอบถูก 83 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 ในข้อที่ตอบผิดมากที่สุดนั้น คำตอบที่ถูกคือ น้ำมันไบโอดีเซล ไม่มีผลกระทบใดๆต่อเครื่องยนต์ แต่อาจจะเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ในการใช้งาน
                  สรุปได้ว่า ผู้บริโภคน้ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ส่วนใหญ่มีระดับความรู้สูง จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมาคือระดับความรู้ปานกลาง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และมีระดับความรู้ต่ำ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3

             ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก สถานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็น

 1. 1
  Luv So mush
  Luv So mush dorayaki_mild@hotmail.com 22/12/2009 21:08

  Dee Mak Mak Lei


 2. 2
  วรา
  วรา 21/02/2010 19:40
 3. 3
  Giuseppe Zanotti
  Giuseppe Zanotti 22/03/2016 08:55

  replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin  shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanottiquieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view