http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,778,161
เปิดเพจ18,643,638
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน

ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน

ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติ ไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา
ตั้งแต่1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่คนไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. -  31 พ.ค.2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้าย
เข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก(1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติ
เป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลขสำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่น
ที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัดหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทหรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

 

ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน http://bora.dopa.go.th/learning1.htm

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view