http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,759
เปิดเพจ18,643,228
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2544

พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2544

                      ท่านอาจเคยได้รับรู้ข่าว รถชนคนแล้วหนี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือกรณีคนถูกจับกุมคุมขังในคดีอาญาแต่ศาลตัดสินไม่มีความผิด ในช่วงระหว่างถูกคุมขังทำให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพขาดรายได้ หรือการถูกข่มขืน ไม่รู้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร ในโอกาสที่เทศบาลได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านความยุติธรรมในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จึงขอนำความรู้ตามพรบ.นี้มาเพื่อเผยแพร่ให้ได้รับทราบทั่วกัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน

      มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคล ซึ่งได้รับความเสียหาย ถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ(เช่น ถูกข่มขืน) เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น(เป็นใครก็ได้ที่มิใช่ตัวเองโดยเจตนาหรือประมาท) โดยตนเองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น  (ภัยธรรมชาติไม่ได้ กรณีถูกลูกหลงต่างๆได้ เป็นโรคต่างๆไม่ได้  กรณีอุบัติเหตุจราจร รถชน รถคว่ำ ผู้โดยสารได้เสมอ ส่วนคนขับจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอ ยื่นภายใน 30วัน) 

ลักษณะพิเศษของกฎหมายฉบับนี้

     มาตรา 5 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจำเลยพึงได้รับตามกฎหมายอื่น

เงินหรือประโยชน์ที่จะได้รับ

       กรณีได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ

(1)    ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (30,000บาท)

(2)    ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  (วันละไม่เกิน 200บาท ไม่เกิน 1 ปี)

(3)    ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

    กรณีเสียชีวิต

(1)    ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินตั้งแต่ 30,000.-บาทแต่ไม่เกิน 100,000.-บาท

(2)    ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจำนวน 20,000.-บาท

(3)    ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 30,000.-บาท

(4)    ค่าเสียหายอื่นไม่เกิน 30,000.-บาท

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง   อายุความต้องยื่นเอกสารขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด

สถานที่ยื่นเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทน    จังหวัดขอนแก่น ยื่นที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5  หมายเลขโทรศัพท์ 043-243707


ที่มา  เอกสารประกอบการอบรม ของ ทนายพงษ์ศักดิ์ สร้อยเงิน ทนายอาสาสมัครศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี (OSCC : One Stop Service Crisis Center) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบจาก  The Culture Craft


view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view