http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,390
เปิดเพจ18,642,857
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมTHEOSในงานของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมTHEOSในงานของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

            เทศบาลตำบลกุดน้ำใสได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมTHEOS กับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554   หลังจากที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเมื่อเดือนเมษายน 2554 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมTHEOS และเพื่อให้บุคลากรในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรท้องถิ่นสามารถจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยได้ด้วยตัวเอง บุคลากรของท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมธีออสและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นอื่นๆ

           โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 และสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 โดยมีเป้าหมายคือทางศูนย์ภูมิภาคฯร่วมกับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส จะจัดทำชั้นข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เช่น ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลแม่น้ำลำธาร ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ชั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

             ในช่วงปลายปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา นับว่ามีส่วนช่วยเหลือในการเริ่มต้นจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอบรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติเพียงเล็กน้อย การจะนำเอาความรู้ไปใช้ในงานจริงอาจติดขัดบ้าง ต้องใช้ความพยายามและเอาใจใส่พอสมควร หลังจากมีนักศึกษาสหกิจเข้ามา ก็มีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำขอบเขตตำบล หมู่บ้านและชุมชน  แผนที่แสดงบริเวณน้ำท่วมเพื่อการบริหารจัดการในการป้องกันในอนาคต แผนที่แสดงป่าชุมชน แผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนเดินรถ และแผนที่แสดงพื้นที่และแนวท่อระบบชลประทาน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพเส้นทางของระบบชลประทาน โดยไม่ต้องจินตนาการจากภาพขาวดำลายเส้นแบบเดิมๆอีกต่อไป นับว่ามีส่วนช่วยในการทำงานและวางแผนของเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง

           เดือนเมษายน 2555 นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมTHEOSจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น" จำนวน 2 คน ทำให้มีบุคลากรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น และได้จัดซื้ออุปกรณ์ GPS ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้เพื่อระบุพิกัดของข้อมูลที่เราต้องการจัดทำฐานข้อมูล ในปลายปีงบประมาณ 2555 นี้ คาดว่า จะมีฐานข้อมูลแสดงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างตามถนนในเขตตำบลกุดน้ำใส เพื่อใช้แสดงพิกัดของหลอดไฟตามถนน เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเพื่อการวางแผนให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางตอนกลางคืนอย่างเต็มที่

นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาที่มาช่วยจัดทำฐานข้อมูลGIS


 

โครงการชลประทานระบบท่อใช้ข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการนำเสนอ

ภาพถ่ายดาวเทียมTHEOS เมื่อนำมาประยุกต์ใช้แทนแผนที่ภาพลายเส้นแบบเดิม ทำให้มองเห็นภาพได้ทันที

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view