http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,716
เปิดเพจ18,643,185
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60ปี ตำบลกุดน้ำใส

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60ปี ตำบลกุดน้ำใส

 

 

 

 

 

 

 

              

                      เทศบาลตำบลกุดน้ำใสได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส โดยคุณสุวิมล บุญจันทร์(หมอจุ๋ม) พยาบาลวิชาชีพ 6 มอบผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60ปี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตรวจหามะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 35-60ปี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2550 จำนวน 1,520คน

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้    เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากร  ด้านความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ  35-60  ปี   ในตำบลกุดน้ำใส  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  106  คน   เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน  กรกฎาคม  2550  โดยใช้แบบสอบถาม  และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านความรู้เท่ากับ 0.76  ด้านทัศนคติเท่ากับ  0.78   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไค-สแคว์ ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-40  ปีร้อยละ 26.4  อายุเฉลี่ย  46.58  ปี   การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ  77.3  ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 70.7  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 44.3  รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง  15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  29.3  เคยตั้งครรภ์ร้อยละ  87.7  และคลอดปกติร้อยละ  83.9   ส่วนใหญ่มีบุตร จำนวน  2  คนมากที่สุด ร้อยละ 53.7   เคยคุม กำเนิดร้อยละ  78.3  ไม่เคยคุมกำเนิดเลย ร้อยละ  21.7  วิธีคุมกำเนิดมากที่สุดคือ การทำหมันร้อยละ  66.9   บุคคลในครอบครัวไม่มีประวัติการเป็นมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 99.1 มีเพียงร้อยละ 0.9 ที่คนในครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก  กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 100 โดยได้ รับทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุดร้อยละ 84.9  รองลงมาคือ อสม.ร้อยละ 81.1  ส่วนใหญ่เคยได้ รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 85.8  มีเพียงร้อยละ 14.2  ที่ไม่เคยรับการตรวจ   โดยไปรับการตรวจที่ สถานีอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 64.8   รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 45.1   สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ตรวจมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่คือ  อาย  ร้อยละ  46.6  รองลงมาคือ ไม่จำเป็นและไม่มีอาการผิดปกติร้อยละ 26.7 เท่ากัน  ด้านความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  60.4  ส่วนในด้านทัศนคติต่อโรคมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับดีร้อยละ  90.6      ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกพบว่า รายได้ ประวัติการตั้งครรภ์  ประวัติการคุมกำเนิด  และวิธีคุมกำเนิด  มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ส่วนอายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  อาชีพ  จำนวนบุตร  ประวัติการเป็นมะเร็งปากมดลูกของบุคคลในครอบครัว     ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก     และทัศนคติต่อโรคมะเร็งปากมดลูกไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ควรมีการจัดตั้งแกนนำสตรีในชุมชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก   และควรมีการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการรับบริการตรวจคัดกรองให้มากขึ้น  ซึ่งจะทำให้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกลดลง

  ดาวน์โหลด (ไฟล์pdf)  

                                             ดาวน์โฆลดทั้งหมด คลิ๊ก  ปกหน้า     (28.3kb)

                                                                                         กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ  (71.1kb)

                                                                                           บทที่ 1   (97.2kb)      บทที่2  (243kb)    บทที่3   (92.7kb)     

                                                                                           บทที่4 (112 kb)    บทที่5 (110kb)

                                                                                           บรรณานุกรม  (97.6kb)     ภาคผนวก   (97.6kb)

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view